Rekrutacja do Internatu ZSG 1  2018/2019

Internat zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania w roku szkolnym 2018/2019.

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA:

przyjęcie do internatu może ubiegać się uczeń (uczennica), jeżeli:

 

  • wychowanek  kontynuuje naukę i w poprzednim roku szkolnym mieszkał w internacie.
  • mieszka w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub utrudniony;
  • jego (jej) ocena zachowania jest co najmniej poprawna;
  • stan zdrowia kwalifikuje go (ją) do zamieszkania w internacie.
  • W przypadku gdy internat dysponuje wolnymi miejscami do internatu mogą być przyjęci uczniowie z innych szkół i placówek oświatowych.
  • W przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami materialnymi, zdrowotnym lub wychowawczymi do internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały w Krakowie.

 

 Jeżeli ilość podań przekracza ilość wolnych miejsc, o przyjęciu decyduje Komisja Rekrutacyjna. Miejsca są przydzielane według kryteriów zawartych w Regulaminie Internatu ZSG nr 1 oraz poniższych:

      1) wielodzietność rodziny kandydata;

      2) niepełnosprawność kandydata;

      3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

      4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

      5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

      6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

      7) objęcie kandydata pieczą zastępczą;

      8) termin złożenia podania.

 

Nieprawidłowo wypełnione podania nie będą rozpatrywane.

 

TERMINY REKRUTACJI:

 

UCZNIOWIE MIESZKAJĄCY W INTERNACIE W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM:

do 25 maja 2018 r.             - składanie podań o kontynuowanie pobytu

29 maja 2018 r.                 -  zebranie Rady Wychowawców Internatu - opiniowanie podań

30 maja 2018 r.                 - wywieszenie listy uczniów przyjętych na rok szkolny 2018/2019

 

KANDYDACI DO INTERNATU:

23 kwietnia - 31 sierpnia 2018 r.      - składanie podań

od 16 lipca do 19 sierpnia 2018 r.    -  okres urlopowy należy wówczas składać podania w sekretariacie uczniowskim

                                                       w szkole ZSG nr 1 os. Złotej Jesieni 16

 

Podanie o przyjęcie do internatu składa uczeń pełnoletni lub rodzic lub opiekun prawny w szkole, internacie lub drogą  mailową (adres e-mail: internat@nowahuta.pl )

Osoby zakwalifikowane pobierają w systemie elektronicznym pozostałe dokumenty,  które  należy  dostarczyć w dniu przyjęcia do Internatu .

 

Każdy niepełnoletni wychowanek zakwalifikowany do Internatu jest zobowiązany do przyjazdu z rodzicem lub opiekunem.

 

Dokumenty do pobrania:

PODANIE O PRZYJĘCIE DO INTERNATU 2018-2019.pdf (188886)
PODANIE O ROZLICZANIE PŁATNOŚCI NA KONCIE.pdf (204,5 kB)
ANKIETA MIESZKAŃCA INTERNATU.pdf (712702)
REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 1 W KRAKOWIE.pdf (479,6 kB)
 
 

Internat ZSG 1 otwieramy

2 września 2018 r.

o godz.15:00