REKRUTACJA DO INTERNATU ZSG 1  2019/2020

TERMINY REKRUTACJI:
 

Lista zakwalifikowanych osób będzie podana do wiadomości 05.07.2019 r. do godz.12:00

Termin dostarczenia zaświadczeń o przyjęciu do szkoły  obowiązuje do 12.07.2019 r.

Ostateczna lista przyjętych do internatu będzie ogłoszona 12.07.2019 r. do godz. 14:00

 
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:
 

Rekrutacja uzupełniająca trwa od 19.08.2019 r. - 28.08.2019 r.

Lista przyjętych w rekrutacji uzupełniającej ogłoszona będzie w dniu 28.08.2019 r. do godz. 14:00

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA CUDZOZIEMCÓW:

Uczniowie niebędący obywatelami polskimi, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych , oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych  na warunkach dotyczących obywateli  polskich do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, może starać się o miejsce w internacie pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów:

 1. Dziecko lub jego rodzice muszą posiadać Kartę Polaka, (albo jeden z rodziców ucznia) oraz  opiekun prawny musi posiadać prawo legalnego pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (legalna praca/miejsce zamieszkania)

 2. Starający się o miejsce w internacie do dnia 20 sierpnia 2019 jest zobowiązany dostarczyć stosowne oświadczenie dotyczące legalności pobytu na terenie naszego kraju jego rodziców/opiekunów

 3. O miejsce w internacie mogą ubiegać się jedynie uczniowie, których rodzice /opiekunowie prawni są zameldowani poza Krakowem na terytorium Polski

 

 

Internat zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania w roku szkolnym 2019 / 2020.

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA:

W pierwszej kolejności  będą przyjmowani do Internatu:

 I. Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 1 w Krakowie.

 II. Uczniowie kontynuujący zamieszkanie w Internacie.

 W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby kandydatów Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość  nie przyznania miejsca wychowankom, którzy złożyli podania o kontynuowanie zamieszkania w roku szkolnym 2019/2020, a nie są uczniami Zespołu Szkół Gastronomicznych  nr 1. W tej sytuacji podczas przyjęcia do internatu  brane będą pod uwagę następujące kryteria:

-   dotychczasowe zachowanie wychowanka,

-  sytuacja rodzinna i materialna, odległość od miejsca zamieszkania.

 W pierwszej kolejności przyjmowani będą wychowankowie, którzy uzyskali pozytywną opinię Zespołu Wychowawców  tj.  przestrzegali Regulamin Internatu, wykazali się aktywną  pracą na rzecz internatu, osiągają dobre wyniki w nauce

 

III. W miarę wolnych miejsc, uczniowie innych szkół zameldowani poza miejscem realizowania obowiązku nauki  według następujących kryteriów:

 

 W przypadku kandydata niepełnoletniego:

 1. Kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci) - 1 pkt.
 2. Kandydat ma orzeczenie o niepełnosprawności- 1 pkt.
 3. Jedno z rodziców ma orzeczenie o niepełnosprawności- 1 pkt.
 4. Oboje rodzice mają orzeczenie o niepełnosprawności- 1 pkt.
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata- 1 pkt.
 6. Samotne wychowywanie kandydata- 1 pkt.
 7. Kandydat objęty pieczą zastępczą- 1 pkt.
 8. Rodzeństwo kandydata mieszka/ ubiega się o przyjęcie do naszego internatu- 1 pkt.
 9. Szczególne osiągnięcia kandydata (laureat, finalista, itp.) - 1 pkt.
 10. Kandydat rozpoczyna naukę w klasie pierwszej - 1 pkt.
 11. Kandydat objęty pomocą organizacji pozarządowych- 1 pkt.
 12. Osiągnięcia kandydata w zakresie  aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska lokalnego lub wolontariatu- 1 pkt.

 

 

W przypadku kandydata pełnoletniego:

 1. Kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci) - 1 pkt.
 2. Kandydat ma orzeczenie o niepełnosprawności  - 1 pkt.
 3. Kandydat wychowuje niepełnosprawne dziecko  - 1 pkt.
 4. Kandydat sprawuje opiekę nad inną bliską niepełnosprawną osobą - 1 pkt.
 5. Kandydat   samotnie wychowuje dziecko - 1 pkt.
 6. Rodzeństwo kandydata mieszka/ ubiega się o przyjęcie do naszego internatu- 1 pkt.
 7. Szczególne osiągnięcia kandydata (laureat, finalista, itp.) - 1 pkt.
 8. Kandydat rozpoczyna naukę w klasie pierwszej  - 1 pkt.
 9. Kandydat objęty pomocą organizacji pozarządowych - 1 pkt.
 10. Osiągnięcia kandydata w zakresie  aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska lokalnego lub wolontariatu - 1 pkt.

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia wymienionych kryteriów są odpowiednio:

 

1.    Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata również stara się o przyjęcie do internatu.

2.    Kserokopie dyplomów, zaświadczeń potwierdzających szczególne osiągnięcia kandydata

3.    Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie kandydata do szkoły.

4.    Zaświadczenie wydane przez organizację pozarządową.

5.    Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły z adnotacją potwierdzającą osiągnięcia

       kandydata w zakresie aktywności społecznej.

 

Powyższe zasady opracowano na podstawie:

 

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe.
 • Uchwały nr LXX/1713/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2017 roku.
 • Regulaminu Internatu ZSG nr 1 w Krakowie.

 

 

Niepełna lub nieprawidłowo wypełniona dokumentacja  nie będzie rozpatrywana.

 

Podanie o przyjęcie do internatu oraz ankietę składa uczeń pełnoletni lub rodzic lub opiekun prawny w  internacie. 

 

Każdy niepełnoletni wychowanek zakwalifikowany do Internatu jest zobowiązany do przyjazdu z rodzicem lub opiekunem w dniu przyjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:
PODANIE O PRZYJĘCIE 2019-2020.pdf (201,3 kB)
KWESTIONARIUSZ.pdf (845049)
ANKIETA MIESZKAŃCA 2019_ 2020.pdf (1,1 MB)
REGULAMIN INTERNATU - nowy.pdf (450,7 kB)
 
 
W dniu przyjęcia do Internatu ZSG nr 1  należy się zgłosić z rodzicem lub opiekunem prawnym.
NALEŻY PRZYNIEŚ :
- Dowód osobisty lub skrócony odpis aktu urodzenia wraz z potwierdzeniem o stałym zameldowaniu.
 

KWATERUNEK ODBYWA SIĘ TYLKO W OBECNOŚCI RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH - POTWIERDZONE AKTEM NOTARIALNYM.