Rekrutacja do Internatu ZSG 1  2018/2019

Internat zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania w roku szkolnym 2018/2019.

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA:

przyjęcie do internatu może ubiegać się uczeń (uczennica), jeżeli:

 

  • wychowanek  kontynuuje naukę i w poprzednim roku szkolnym mieszkał w internacie.
  • mieszka w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub utrudniony;
  • jego (jej) ocena zachowania jest co najmniej poprawna;
  • stan zdrowia kwalifikuje go (ją) do zamieszkania w internacie.
  • W przypadku gdy internat dysponuje wolnymi miejscami do internatu mogą być przyjęci uczniowie z innych szkół i placówek oświatowych.
  • W przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami materialnymi, zdrowotnym lub wychowawczymi do internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały w Krakowie.

 

 Jeżeli ilość podań przekracza ilość wolnych miejsc, o przyjęciu decyduje Komisja Rekrutacyjna. Miejsca są przydzielane według kryteriów zawartych w Regulaminie Internatu ZSG nr 1 oraz poniższych:

      1) wielodzietność rodziny kandydata;

      2) niepełnosprawność kandydata;

      3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

      4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

      5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

      6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

      7) objęcie kandydata pieczą zastępczą;

      8) termin złożenia podania.

 

Nieprawidłowo wypełnione podania nie będą rozpatrywane.

 

TERMINY REKRUTACJI:

 

UCZNIOWIE MIESZKAJĄCY W INTERNACIE W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM:

do 25 maja 2018 r.             - składanie podań o kontynuowanie pobytu

29 maja 2018 r.                 -  zebranie Rady Wychowawców Internatu - opiniowanie podań

30 maja 2018 r.                 - wywieszenie listy uczniów przyjętych na rok szkolny 2018/2019

 

KANDYDACI DO INTERNATU:

23 kwietnia - 2 lipca 2018 r.  - składanie podań

06.07.2018 godz. 12:00        - wywieszenie listy przyjętych na rok szkolny 2018/2019

 

NABÓR DODATKOWY:

do 28 sierpnia 2018 r.         -  składanie podań  (należy wówczas składać podania w sekretariacie uczniowskim w szkole ZSG nr 1)

29 sierpnia 2018 r.              -  wywieszenie listy przyjętych w naborze dodatkowym

 

Podanie o przyjęcie do internatu składa uczeń pełnoletni lub rodzic lub opiekun prawny w szkole, internacie lub drogą  mailową (adres e-mail: internat@nowahuta.pl )

Osoby zakwalifikowane pobierają w systemie elektronicznym pozostałe dokumenty,  które  należy  dostarczyć w dniu przyjęcia do Internatu .

 

Każdy wychowanek zakwalifikowany do Internatu jest zobowiązany do przyjazdu z rodzicem lub opiekunem prawnym posiadającym potwierdzenie notarialne opieki nad dzieckiem.

Dokumenty do pobrania: