REKRUTACJA DO INTERNATU ZSG 1  2019/2020

TERMINY REKRUTACJI:
 

Lista zakwalifikowanych osób będzie podana do wiadomości 05.07.2019 r. do godz.12:00

Termin dostarczenia zaświadczeń o przyjęciu do szkoły obowiązuje do 12.07.2019 r.

Ostateczna lista przyjętych do internatu będzie ogłoszona 12.07.2019 r. do godz. 14:00

 
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:
 

Rekrutacja uzupełniająca trwa od 19.08.2019 r. - 28.08.2019 r.

Lista przyjętych w rekrutacji uzupełniającej ogłoszona będzie w dniu 28.08.2019 r.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA CUDZOZIEMCÓW:

Uczniowie niebędący obywatelami polskimi, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych , oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych  na warunkach dotyczących obywateli  polskich do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, może starać się o miejsce w internacie pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów:

  1. Dziecko lub jego rodzice muszą posiadać Kartę Polaka, (albo jeden z rodziców ucznia) oraz  opiekun prawny musi posiadać prawo legalnego pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (legalna praca/miejsce zamieszkania)

  2. Starający się o miejsce w internacie do dnia 20 sierpnia 2019 jest zobowiązany dostarczyć stosowne oświadczenie dotyczące legalności pobytu na terenie naszego kraju jego rodziców/opiekunów

  3. O miejsce w internacie mogą ubiegać się jedynie uczniowie, których rodzice /opiekunowie prawni są zameldowani poza Krakowem na terytorium Polski

 

 

Internat zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania w roku szkolnym 2019 / 2020.

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA:

W pierwszej kolejności  będą przyjmowani do Internatu:

 I. Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 1 w Krakowie.

 II. Uczniowie kontynuujący zamieszkanie w Internacie.

 W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby kandydatów Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość  nie przyznania miejsca wychowankom, którzy złożyli podania o kontynuowanie zamieszkania w roku szkolnym 2019/2020, a nie są uczniami Zespołu Szkół Gastronomicznych  nr 1. W tej sytuacji podczas przyjęcia do internatu  brane będą pod uwagę następujące kryteria:

-   dotychczasowe zachowanie wychowanka,

-  sytuacja rodzinna i materialna,

-  odległość od miejsca zamieszkania.

 W pierwszej kolejności przyjmowani będą wychowankowie, którzy uzyskali pozytywną opinię Zespołu Wychowawców  tj.  przestrzegali Regulaminu Internatu, wykazali się aktywną  pracą na rzecz internatu, osiągają dobre wyniki w nauce.

 

III. W miarę wolnych miejsc, uczniowie innych szkół zameldowani poza miejscem realizowania obowiązku nauki  

 

Jeżeli ilość podań przekracza ilość wolnych miejsc, o przyjęciu decyduje Komisja Rekrutacyjna. Miejsca są przydzielane według kryteriów zawartych w Regulaminie Internatu ZSG nr 1 oraz poniższych:

      1) wielodzietność rodziny kandydata;

      2) niepełnosprawność kandydata;

      3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

      4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

      5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

      6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

      7) objęcie kandydata pieczą zastępczą;

      8) termin złożenia podania.

 

Niepełna lub nieprawidłowo wypełniona dokumentacja  nie będzie rozpatrywana.

 

Podanie o przyjęcie do internatu oraz ankietę składa uczeń pełnoletni lub rodzic lub opiekun prawny w  internacie. 

 

Każdy niepełnoletni wychowanek zakwalifikowany do Internatu jest zobowiązany do przyjazdu z rodzicem lub opiekunem w dniu przyjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:
PODANIE O PRZYJĘCIE 2019-2020.pdf (201,3 kB)
KWESTIONARIUSZ.pdf (825,3 kB)
ANKIETA MIESZKAŃCA 2019_ 2020.pdf (1,1 MB)
REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 1 W KRAKOWIE.pdf (479,6 kB)
 
 
W dniu przyjęcia do Internatu ZSG nr 1  należy się zgłosić z rodzicem lub opiekunem prawnym.
NALEŻY PRZYNIEŚ :
- Dowód osobisty lub skrócony odpis aktu urodzenia wraz z potwierdzeniem o stałym zameldowaniu.
 

KWATERUNEK ODBYWA SIĘ TYLKO W OBECNOŚCI RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH - POTWIERDZONE AKTEM NOTARIALNYM.