Rekrutacja do Internatu ZSG 1  2017/2018

Internat zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania w roku szkolnym 2017/2018.

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA:

przyjęcie do internatu może ubiegać się uczeń (uczennica), jeżeli:

 

 • wychowanek  kontynuuje naukę i w poprzednim roku szkolnym mieszkał w internacie.
 • mieszka w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub utrudniony;
 • jego (jej) ocena zachowania jest co najmniej poprawna;
 • stan zdrowia kwalifikuje go (ją) do zamieszkania w internacie.
 • W przypadku gdy internat dysponuje wolnymi miejscami do internatu mogą być przyjęci uczniowie z innych szkół i placówek oświatowych.
 • W przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami materialnymi, zdrowotnym lub wychowawczymi do internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały w Krakowie.

 

 Jeżeli ilość podań przekracza ilość wolnych miejsc, o przyjęciu decyduje Komisja Rekrutacyjna. Miejsca są przydzielane według kryteriów zawartych w Regulaminie Internatu ZSG nr 1 oraz poniższych:

      1) wielodzietność rodziny kandydata;

      2) niepełnosprawność kandydata;

      3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

      4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

      5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

      6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

      7) objęcie kandydata pieczą zastępczą;

      8) termin złożenia podania.

 

Nieprawidłowo wypełnione podania nie będą rozpatrywane.

 

ZASADY REJESTRACJI:

 Rejestracja odbywać się będzie drogą elektroniczną przez stronę internetową internatu Z.S.G nr 1

 • Podanie o przyjęcie do internatu składa uczeń pełnoletni lub rodzic lub opiekun prawny w szkole, internacie lub drogą  mailową (adres e-mail: internat@nowahuta.pl ) do dnia 04.07.2017 r.
 • Składanie podań o kontynuację pobytu w internacie 10 - 31 maja 2017 r.
 • W dniu 05.07.2017 będzie można uzyskać informację o przyjęciu ucznia do Internatu Z.S.G nr 1.
 • Po 05.07.2017 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.
 • 31 sierpnia 2017 r. – ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego.
 • Osoby zakwalifikowane pobierają w systemie elektronicznym pozostałe dokumenty,  które  należy  dostarczyć w dniu przyjęcia do Internatu .

 

Każdy wychowanek zakwalifikowany do Internatu jest zobowiązany do przyjazdu z rodzicem lub opiekunem prawnym posiadającym potwierdzenie notarialne opieki nad dzieckiem.